Bez kategorii

Regulamin konkursu pt.” Najbardziej niezwykły nocleg wakacyjny”

REGULAMIN KONKURSU “Mój najbardziej niezwykły nocleg wakacyjny”:

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu są autorzy bloga DzieciakinaPokład określani dalej jako „Organizator”.
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako „Regulamin”
 3. Konkurs odbywa się na fanpagu „Organizatora”na portalu Facebook polega na umieszczeniu fotografii i krótkiego opisu pod postem konkursowym na temat: ”Mój najbardziej niezwykły nocleg wakacyjny”.
 4. Czas trwania Konkursu: od  03 lipca – 13 lipca 2018 r.
 5. Konkurs prowadzony jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Do rozdania mamy 3 zestawy upominków przekazane nam przez Kopalnię Soli w Bochnii.
 7.  Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie na portalu Facebook:https://www.facebook.com/dzieciakinapoklad/

 UCZESTICY KONKURSU.

 1.  W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, określane dalej jako „Uczestnicy”.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy oraz pełnomocnicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 ZASADY KONKURSU I NAGRODY.

 1. Konkurs polega na umieszczeniu zdjęcia i krótkiego  opisu na temat: ” Mój najbardziej niezwykły nocleg wakacyjny” pod postem konkursowym na portalu Facebook na tablicy „Organizatora” https://www.facebook.com/dzieciakinapoklad/
 2.  Aby zdjęcie zgłoszone przez Uczestnika zostało uznane za liczące się w Konkursie, musi zostać przesłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 roku, do godziny 23:59:59.
 3. W konkursie wyłonione zostaną 3 zdjęcia zwycięskie, a do rozdania mamy następujące nagrody przekazane nam przez Kopalnię Soli w Bochni:

         Nagroda za 1 miejsce: kubek z kopalni, malowanka „Legendy Solnego Grodu” i woreczek płócienny z solą

         Nagroda za 2 miejsce:książka „Legendy Solnego Grodu” i saszetka z solą kąpielową

         Nagroda za 3 miejsce : saszetka z solą kąpielowa i magnez ozdobny na lodówkę

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.07.2018r w osobnym poście na stronie: https://www.facebook.com/dzieciakinapoklad/
 2. Zwycięscy wybrani zostaną przez „Organizatora” i powiadomieni o wygranej przez Facebooka.
 3. Organizator zastrzega, że wybór Zwycięzcy jest „niedyskutowalny” oraz ostateczny.
 4. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu jest udostępnienie poprawnych danych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem Konkursu.
 5. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Uczestnika Konkursu w terminie do 14 dni roboczych po potwierdzeniu przez Zwycięzcę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika, w szczególności: dane teleadresowe.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Zwycięzcę z powodów leżących po stronie Zwycięzcy, a niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą pracę dostawcy Nagród.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestnika będącego osobą fizyczną przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia w Konkursie tj.:w celu doręczenia nagród.
 4. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesłanym na adres organizatora.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni po zakończeniu Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się z Regulaminem przez Uczestnika i akceptację jego zasad.
 3. Konkurs nie jest „grą losową”.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

Leave a Reply