§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą „Lubelskie w 7 dni- poznawaj, baw się, wygrywaj.”

2. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem facebook.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook Ireland Ltd z siedzibą Dublinie, Irlandia (dalej: Facebook). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

3. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona.

5. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

§2

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

1. Konkurs – niniejszy konkurs przeprowadzony przez Organizatora w okresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Zadanie Konkursowe – aby wziąć udział w Konkursie należy zrealizować Zadanie konkursowe. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie zamknięte wybierając spośród trzech wariantów: a), b), c) oraz udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte: „W które miejsce województwa lubelskiego wybrałbyś się ze swoją rodziną i dlaczego?” w komentarzu pod Postem konkursowym.

3. Post konkursowy – codzienne publikowanie treści przez Organizatora na profilu facebook.com/dzieciakinapoklad. W dniach od 22.05.2023 – 28.05.2023 r. każdego dnia zostanie opublikowany nowy Post konkursowy, który będzie zawierał pytanie zamknięte, a także pytanie otwarte.

4. Organizator – organizatorem Konkursu jest DzieciakiNaPokład, z siedzibą w Lublinie 20-225, przy ul. Pistacjowej 2, NIP 7921992046 REGON 522853744

5. Fundator Nagród – Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator – DzieciakiNaPokład, z siedzibą w Lublinie 20-225, przy ul. Pistacjowej 2, NIP 7921992046, REGON 522853744

6. Uczestnik – pełnoletni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.

7. Komisja Konkursowa – Organizator, który ma za zadanie prawidłowo przeprowadzić Konkurs i wyłonić Zwycięzców Konkursu.

8. Zwycięzca Konkursu – osoba, która zwyciężyła pod konkretnym Postem konkursowym udzielając prawidłowej odpowiedzi na pytanie zamknięte, a także udzieliła kreatywnej odpowiedzi na pytanie otwarte w komentarzu pod Postem konkursowym.

9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Realizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

§3

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kontaktowe podane powyżej w § 2 ust. 4 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody.

2. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pistacjowa 2 20-225 Lublin lub poczty email: kontakt@dzieciakinapoklad.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:

a) art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgoda w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Administratora danych osobowych, w przypadku wygrania Konkursu i dostarczania nagrody, czyli zwykłych danych osobowych, tj.: a) imienia i nazwiska, b) adresu zamieszkania, c) numeru telefonu (na potrzeby wydania nagrody), d) adres e-mail.

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Uczestnikiem a Administratorem dotyczącej udzielonej licencji oraz uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, dla której przetwarzanie danych Uczestnika jest niezbędne, w szczególności na ich zbieranie, utrwalanie i przechowywanie, dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wykonaniem umowy, wydaniem i rozliczeniem Nagrody oraz ewentualnymi reklamacjami;

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przekazanie Nagrody w Konkursie lub wykonanie umowy nie będą możliwe.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez czas, w którym umowa będzie wykonywana lub przez okres trwania uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także później – w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zaś w zakresie udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia.

6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związana z ochroną danych osobowych.

§4

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Zadaniem konkursowym jest udzielenie poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) w zamkniętym pytaniu wybierając spośród trzech wariantów: a), b), c) oraz udzielenie kreatywnej odpowiedzi na otwarte pytanie: „W które miejsce województwa lubelskiego wybrałbyś się ze swoją rodziną i dlaczego?” w komentarzu pod Postem konkursowym. Odpowiedź może mieć formę tekstu, zdjęcia lub filmu.

2. Pytanie zamknięte każdego dnia w okresie od 22.05.2023 r. do 28.05.2023 r. ulega zmianie. Pytanie otwarte: „W które miejsce województwa lubelskiego wybrałbyś się ze swoją rodziną i dlaczego?” w okresie od 22.05.2023 r. do 28.05.2023 r. nie ulega zmianie.

3. W podanym okresie zostanie opublikowanych 7 Postów Konkursowych.

4. Przy wyborze Zwycięzcy z danego dnia będą brane pod uwagę odpowiedzi zamieszczone wyłącznie tego dnia pod Postem Konkursowym.

5. Pytania konkursowe zamknięte i otwarte zostaną zamieszczone w formie Postów konkursowych udostępnionych na profilu facebook.com/dzieciakinapoklad.

6. Konkurs trwa od opublikowania pierwszego Postu konkursowego w dniu 22.05.2023 roku do godziny 23:59:59 dnia 28 maja 2023 roku.

7. Ogłaszanie wyników nastąpi każdego dnia w okresie od 22.05.2023 r. do 29.05.2023 r. w kolejnym dniu roboczym po zamieszczeniu Postu konkursowego.

8. Doręczanie nagród nastąpi po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w §5 Regulaminu.

§5

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: a) posiadanie aktywnego konta w portalu Facebook.com, b) udzielenie odpowiedzi na pytanie zamknięte oraz pytanie otwarte w komentarzu pod Postem konkursowym, c) akceptacja Regulaminu Konkursu.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 7 Laureatów, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte oraz udzielili najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarte: „W które miejsce województwa lubelskiego wybrałbyś się ze swoją rodziną i dlaczego?”” w komentarzu pod Postami konkursowymi.

5. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do prac, zdjęć, filmów i tekstów użytych w udzielonej przez niego odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi będących cytatami, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny Organizatora konkursu, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z Organizatorem.

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia łącznie poniższych wymogów:

a)  zalogowanie się w portalu Facebook według ogólnych zasad określających korzystanie z portalu,

b)  udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zamknięte, w komentarzu pod Postem konkursowym

c)  udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte, w komentarzu pod Postem konkursowym.

8. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

9. Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo do udostępniania (również po korekcie ortograficzno-stylistycznej), treści odpowiedzi konkursowych, w serwisach internetowych zarządzanych przez Organizatora.

§6

OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wygrania w dniach od 22.05.2023 -28.05.2023 r do 7 nagród.

2. W skład 1 nagrody wchodzi: 1 egzemplarz książki „Dzieciaki na pokład. Kierunek: województwo lubelskie” oraz 1 zestaw podróżniczych plakatów.

3. Organizator każdego dnia w okresie od 22.05.2023 r. do 29.05.2023 r. wybierze jedną zwycięską odpowiedź, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność i kreatywność.

4. W Konkursie nagrodzone zostaną 7 osób (słownie: siedem), które poprawnie odpowiedzą na pytanie zamknięte oraz ich odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.

5. Ogłoszenie Laureata Konkursu nastąpi w następnym dniu roboczym od dnia udostępnionego Postu Konkursowego.

6. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na profilu facebook.com/dzieciakinapoklad w komentarzu pod Postem Konkursowym.

7. W Konkursie biorą udział wszystkie odpowiedzi przesłane przez Uczestnika, przy czym Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

8. Laureat Konkursu zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: kontakt@dzieciakinapoklad.pl z tematem wiadomości: konkurs wpisując konkretny dzień wygranej wraz z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.

9. W przypadku nie skontaktowania się Laureata z Organizatorem w ciągu 2 dni roboczych po dniu opublikowania nazwiska Laureata, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie.

10. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.

11. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

12. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 niniejszego Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 3 ust. 3 W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

§7

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora DzieciakiNaPokład 20-225 Lublin ul. Pistacjowa 2 bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@dzieciakinapoklad.pl nie później niż po upływie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje Organizator.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na profilu facebook.com/dzieciakinapoklad oraz w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.